KemiRisk

Skapa en säker och god kemisk arbetsmiljö

Riskbedömning handlar om att tänka igenom de kemiska risker som kan finnas och bedöma hur allvarliga riskerna är och om och i så fall vilka åtgärder som behövs. KemiRisk hjälper er att tänka igenom riskerna på ett systematiskt sätt genom att ni svarar på frågor. De svar ni ger används för att göra en riskbedömning just för er. Ni får sedan ta ställning till om ni tycker att riskbedömningen är rimlig. Ni får också rekommendationer om åtgärder.

Gör en riskbedömning nu!

För att kunna göra en riskbedömning behöver du logga in eller skapa ett konto om du inte redan har ett.

KemiRisk hjälper er att:

  • Identifiera risker
  • Bedöma hur allvarliga riskerna är
  • Bestämma om åtgärder behövs
  • Prioritera mellan olika åtgärder

Välkommen till KemiRisk.

KemiRisk handlar om kemiska produkter, dvs. produkter som är märkta med faropiktogram (röd-vit-svarta symboler), men också om ämnen som bildas, exempelvis slipdamm och rök.

KemiRisk bygger på kraven i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker.